Fit Level massage, gevestigd aan Nachtegaal 33, 8103 CJ, Raalte, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Nachtegaal 33
8103 CJ, Raalte
06-41431582
info@fitlevelmassage.nl
www.fitlevelmassage.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Fit Level massage verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Fit Level massage verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gezondheid

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Fit Level massage verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Het afhandelen van  uw betaling
– Verzenden van marketing materiaal (tenzij de cliënt te kennen geeft daarop geen prijs te stellen)
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverleningen uit te kunnen voeren.
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– Fit Level massage verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming:
Fit Level massage neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om
besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fit Level massage) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Fit Level massage bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > 10 jaar > Belastingdienst
Factuurgegevens > 7 jaar > Belastingdienst

 

Delen van persoonsgegevens met derden:
Fit Level massage verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Fit Level massage blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Fit Level massage gebruikt cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fit Level massage en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@fitlevelmassage.nl.

Fit Level massage wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: //autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Fit Level massage neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@fitlevelmassage.nl.